Delegates List

Welcome to the 25th World Micromachine Summit 2019

China

Chief Delegate

Delegates

Yuan Weizheng (NPU), Zhou Zhaoying (Honorary Co-Chair TSU)

Chang Honglong (NPU), Hu Zhiyu (SJTU), Liu Jun (NUC), Tang Jun (NUC),

Shi Tielin (HUST), Sun Lining (SUDA), Wang Junbo (IE), Wu Xuezhong (NUDT),

Yu Caijia (AVIC 618), Ye Xiongying (TSU), Zhao Yulong (XJTU), Zhu Rong (TSU),

Zhang Haixia (PKU), Wen Lianggong(BUAA)

(in alphabetical order)

Australia

Chief Delegate

Delegate

Benelux

Chief Delegate

Delegate

Canada

Chief Delegate

Delegate

European Commission

Chief Delegate

Delegate

India

Chief Delegate

Pradeep Dixit (IIT)

Latin America

Chief Delegate

Daniel Lupi (FAN)

Malaysia

Chief Delegate

Dr Ir. Clarence ATH Tee (UM)

Netherland

Chief Delegate

Pakistan

Chief Delegate

Farid Khan (UET)

Russia

Chief Delegate

Singapore

Chief Delegate

Delegate

Switzerland

Chief Delegate

Thailand

Chief Delegate

Delegate

United Kingdom

Chief Delegate

Massimiliano Zecca (LU)

United States

Chief Delegate

To be updated…